Avtalsvillkor

§ 1. Medlemskap Medlemskapet i STC är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal på Autogiro är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal för dennes räkning. Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela STC vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnande uppgifter. All korrespondens från oss går till folkbokförd adress.

§ 2. Betalning Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Kontantbetalning Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående.

Betalning via Autogiro Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden) Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. När du köper ditt kort betalar du klubbavgiften på 295 kr samt den första träningsperioden fram tills första autogirodragningen. STC förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Kampanj- och studentkort som betalas via autogiro ändras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till dåvarande ordinariepris. Kampanjpris går att förlänga genom att medlem senast 10 dagar innan 12-månadersperioden gått ut, uppvisar ett giltigt underlag.  Ungdomskortet höjs till studentpris den dagen ungdomen fyller 18 år. Retroaktiva betalningar görs inte. Betalare medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (förfallodagen) via autogiro. Fordran enligt detta avtal har överlåtits till Svenska N’ergy AB, Box 605, 442 17 Kungälv, org.nr: 556591-8868. STC ägs och drivs utav Svenska Nergy AB orgnr: 556591-8868

§ 3. Avtalstid och uppsägning . Kontant betalda kort upphör automatiskt om det inte förnyas. Autogiroavtalet gäller tillsvidare och tills avtalet sägs upp av endera parten. STC rekommenderar att uppsägning av avtalet sker på moderklubb där skriftlig bekräftelse erhålls. På samtliga kort som betalas med autogiro gäller 2 månaders uppsägningstid efter att eventuell bindningstid löpt ut.

Internetköp I de fall kortet har köpts via vår hemsida kan köpet hävas inom 14 dagar. Detta kan göras så länge kortet inte är uthämtat. Du får då tillbaks hela beloppet du betalat. Uppsägningen skickas via e-post till uppsagning@stc.se eller brev till STC, Box 605, 442 17 Kungälv.

§ 4. Frysning och överlåtelse av medlemsavtal Autogiromedlem kan frysa sitt kort 1 gång per år, max 2 månader. Frysning kan endast göras hela månader. Längre frysning av medlemsavtalet är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1 månad och längst 12 månader per kalender år. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning sker skriftligen på moderklubben. Frysningsavgift 100kr ska erläggas vid frysningstillfället. Frysning kan inte göras i efterhand. Överlåtelse av medlemskortet kan göras 1 gång, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En kostnad av 300kr tas ut av STC vid överlåtelsen. Övertagande medlem ska skriftligen acceptera klubbens villkor och regler och godkännas utav STC.

§ 5. Prisändringar Månadsavtalet via autogiro är skyddade mot alla slags höjningar under bindningstiden. Därefter kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer i samband därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet pga. av prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 6. Hälsotillstånd Medlem och övriga gäster ansvara själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i STC aktiviteter.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter Medlem förutsätts alltid att uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa gällande trivselreglerna och användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse sker. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkohol och mobiltelefonförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske där du har ett giltigt medlemskap. Gästträning på annan klubb kan endast ske då klubben är bemannad. Om medlem utesluts pga. Regelbrott förbehåller sig STC att ta ut en skällig ersättning i form av 1500kr.

§ 8. Dopning STC har nolltolerans vad gäller brukande av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS 1999:44)

§ 9. Praktiska ändringar STC förbehåller sig rätten att göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning, schemaplanering för gruppträning. STC förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering – reparation, underhåll och servicearbeten. Ändringar kommer att meddelas medlem i god tid. Medlem ges rätt under den aktuella tiden frysning av medlemskap. Om medlem frånträder avtalet pga. ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

§ 10. Personuppgifter (PLU-lagen) Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av STC kommer detta att meddelas av STC. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 11. Utryckningskostnad Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 12. Identifiering För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort. För övriga avtal krävs giltigt ID-kort. För eventuella rabatter krävs intyg som bekräftar att medlem har rätt till STC:s rabatter. Rabatten gäller endast vid tecknande av kort och mot ordinarie priser.

§ 13. Fordran Fordran enligt detta avtal har överlåtits till Svenska N’ergy AB org.nr 556591-8868.

Personlig träning

Maximera dina resultat med en personlig tränare! Våra PT motiverar och inspirerar dig till en roligare och effektivare träning. Tveka inte, boka din PT idag!

Personlig träning »

Bli medlem

Med en mängd olika medlemskap är det enkelt att hitta rätt träningskort för dina behov och önskemål.
STC - Träning för alla

Våra medlemskap »
STC Magazine STC Magazine
Sidan laddar