Personskadeförsäkring

Nu kan du som är eller har tänk bli medlem hos oss på STC teckna en personskadeförsäkring för endast 15kr/mån.

Försäkringen är en gruppolycksfallsförsäkring via Lloyds där du som medlem är försäkrad under träning på våra STC-klubbar. STC’s personskadeförsäkring försäkrar dig mot olyckor och skador under din träningstid för ersättning upp till 1.000.000 SEK.

Nya medlemmar kan enkelt teckna denna försäkring i samband med köp online.
Är du befintlig medlem? Ta kontakt med personalen på din närmsta STC-klubb så hjälper dem dig.

Förköpsinformation

Försäkringsavtal STC –  Gäller från 1 maj 2015

1. Försäkringsavtal

1.1 Om, under den tid avtalet är i kraft, Den Försäkrade under träningstid lider fysisk skada, och detta är den direkta och enda orsaken till personens skada så kommer, med beaktande av villkoren nedan (särskilt begränsningarna i försäkringens giltighet i punkt 5), ersättning utgå i enlighet med försäkringens omfattning i punkt 4.

2. Definitioner

I detta avtal har följande ord/uttryck följande betydelse:

2.1 Olycksfall betyder en oförutsedd plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen) som uppkommer vid en specifik tidpunkt och plats. Vridvåld mot knä samt avsliten hälsena betraktas också som olycka även om kriterierna som kännetecknar olycksfall (se ovan) inte är uppfyllda.

2.2 Terroristhändelse betyder en faktisk händelse, eller hot om en faktisk händelse från en individ som agerar individuellt, eller i samröre med en organisation, vars aktiviteter syftar till att störta eller påverka landets styre, och/eller faktisk händelse eller hot om faktisk händelse från en individ som agerar individuellt, eller i samröre med en organisation, vars aktiviteter syftar till att påverka allmänheten eller delar därav. Vid sådan händelse där Vi åberopar försäkringens ogiltighet ska bevisbördan för att en skada faktiskt täcks av försäkringen åligga Försäkringstagaren och/eller Den Försäkrade.

2.3 Kroppsskada betyder skada som:

2.3.1 Uppkommit hos Den Försäkrade under aktivitet på träningsanläggningen och att skadan uppkommit till följd av Den Försäkrades deltagande i aktivitet på träningsanläggningen; och

2.3.2 Uppkommit hos Den Försäkrade under den tid avtalet är i kraft; och

2.3.3 Uppkommit till följd av olycksfall.; och

2.3.4 Tillfällen för Den Försäkrades invaliditet och/eller medicinska behandling ska inträffa inom 12 månader från datumet då olycksfallet inträffade.

2.4 Invaliditet betyder bestående men i form av medicinsk invaliditet.

2.5 Aktivitet på träningsanläggningen betyder tiden Den Försäkrade befinner sig på anläggningen och inkluderar alla aktiviteter på träningsanläggningen och är inte begränsat till allmän konditionsträning eller personlig träning med eller utan specifik personlig tränare. Vidare så inkluderar aktivitet på träningsanläggningen även aktiviteter utanför träningsanläggningen när de är under direkt övervakning av anställd hos träningsanläggningen eller uppdragstagare till träningsanläggningen.

2.6 Startdatum betyder kl 00:00 (midnatt) från avtalets datum.

2.7 Premieskatt betyder alla former av applicerbar skatt på försäkringspremier från tid till annan (i Sverige utgår inte någon sådan skatt).

2.8 Den Försäkrade betyder en medlem hos Försäkringstagaren som har tecknat försäkringen och är korrekt anmäld enligt försäkringens villkor enligt nedan.

2.9 Sjukvårdskostnader betyder en skälig kostnad som uppkommit för Den Försäkrade hos en vårdinrättning och där kostnaden är ett direkt resultat av en kroppsskada som uppkommit i samband med aktivitet på träningsanläggningen enligt definitionen ovan.

2.10 Läkare betyder kvalificerad och registrerad läkare som inte är relaterad till Försäkringstagaren eller Den Försäkrade genom släkt eller äktenskap.

2.11 Sysselsättning betyder Den Försäkrades anställning, yrkesutövning eller annan sysselsättning vid tidpunkten för olycksfallet.

2.12 Aktiv tid betyder tiden för deltagande i aktivitet på träningsanläggningen.

2.13 Försäkringen betyder detta dokument, eventuella bilagor, ansökningsformulär och liknande som tillsammans skall betraktas som ett dokument.

2.14 Försäkringsgivaren betyder den juridiska enhet som specificeras i försäkringsvillkoren.

2.15 Försäkringsomfattning betyder Försäkringsomfattningen i punkt 4 i detta försäkringsbrev, vilken bekräftar försäkringsavtalets valuta, eller eventuella efterföljande Försäkringsomfattningar som utfärdas vid förnyelse eller ändring av villkoren.

2.16 Premie betyder summan som betalas av Försäkringstagaren till Försäkringsgivaren enligt försäkringsavtalet.

2.17 Krig betyder krig, invasion, handlingar av utländska fiender, fientliga handlingar (oavsett krigsförklaring eller ej), inbördeskrig, uppror, attacker, civila oroligheter, folkuppror eller militärkupper. Definitionen innefattar, men är ej begränsad till, civila oroligheter av alla slag och alla former av säkerhetsåtgärder som kan resultera i att anläggningen stängs eller att åtkomsten till anläggningen stängs, eller till att deltagare eller utövare ej kan medverka av oavsett frivilligt eller ej frivilligt.

2.18 Vi/Oss/Vår betyder försäkringsgivare hos Lloyd’s enligt specificerat i försäkringsbrevet, vars antal och omfattning kan lämnas ut på begäran.

2.19 Du/Din/Försäkringstagaren betyder Försäkringstagaren som nämns i försäkringsbrevet.

3. Allmänna villkor

3.1 Varje form av bedrägeri, oriktig uppgift eller döljande av uppgift som lämnats, antingen i skadeanmälan eller i samband med en fråga som påverkar denna försäkring ger Oss rätten att ogiltigförklara försäkringen och eventuell ersättning som betalts av Oss till Dig eller Den Försäkrade skall återbetalas i sin helhet utan dröjsmål.

3.2 På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Vi och Försäkringstagaren är överens om att en eventuell tvist ska avgöras i svensk domstol.

3.3 Den Försäkrade måste vara permanent bosatt i Sverige eller annat EU-land såvida inte något annat skriftligen avtalats med Oss.

4. Försäkringens omfattning

4.1 Specificering av ersättningar
För vart och ett av olycksfallen 1 till 14 listade nedan, kommer ersättningen vara procentsatsen multiplicerat med kapitalbeloppet om SEK 1 000 000.

4.2 Vårdkostnader

Vi ersätter följande kostnader som uppstått som ett resultat av kroppsskada

4.2.1 Sjukhusvistelse

4.2.2 Efterföljande sjukvårdkostnader

4.2.3 Tandvårdskostnader som avser tänder som varit hela och friska innan olycksfallet. Vårdersättningsdelen täcker endast de kostnader som inte täcks av det allmänna vårdsystemet i Sverige. Vidare så täcks endast skillnaden mellan den faktiska kostnaden och ersättning från en eventuell privat sjukförsäkring.

4.2.4 Kostnader för sjukgymnastik
Om, inom försäkringens omfattning, Den Försäkrade drabbas av kroppsskada som inom tolv kalendermånader resulterar i behandling hos sjukgymnast och denna utförs av en lämplig, kvalificerad sjukgymnast ersätter vi 75% av arvodet men aldrig mer än den faktiska kostnaden för Den Försäkrade (efter ersättningar/rabatter från andra källor).
Vi ersätter maximalt SEK 22 000 per skadeanspråk för kostnader för sjukgymnastik.

4.3 Merkostnader

Vi ersätter Den Försäkrade för merkostnader som uppstår i direkt samband med kroppsskadan. Den maximala ersättningen för alla kostnader under punkt 4.3 är SEK 160 000, men har också delbegränsningar enligt nedan
Dessa kostnader innefattar:

4.3.1 Hjälp i hemmet
Om Den Försäkrade lider kroppsskada ersätter Vi 100% av den faktiska kostnaden för hjälp i hemmet om sådan ordinerats av läkare. Den Försäkrades rätt till denna ersättning börjar först 7 dagar efter olycksfallet för vilket vård ges. Den maximala ersättningen för denna del är SEK 1 700 per vecka maximalt upp till 26 veckor, för varje vecka av olycksfallsskada.

4.3.2 Personliga tillhörigheter
Försäkringen ersätter kläder, träningsutrustning, smycken och andra personliga tillhörigheter som tillhör Den Försäkrade och som skadats under olycksfallet som orsakat kroppsskadan. Den maximala ersättningen för denna del är SEK 10 000.

4.3.3 Övriga merkostnader
Övriga merkostnader som bedömts nödvändiga av läkare. Dessa inkluderar inte utebliven lön för någon person, rehabiliteringskostnader (behandlas separat i del 4.3.4) eller transportkostnader (behandlas separat i del 4.3.6 nedan). Den maximala ersättningen för denna del är SEK 20 000.

4.3.4 Rehabiliteringskostnader
Vi ersätter skäliga kostnader för rehabilitering av kroppsskada som uppkommer till följd av läkares remiss till en rehabiliteringsinstans inklusive, men ej begränsat till, gymnastik, pilates eller fysisk tränare.

Vi ersätter också för sådant hjälpmedel som kan minska kroppsskadans belastning hos Den Försäkrade.

Utöver detta ersätter Vi kostnader som uppstår för undervisning eller rådgivning hos en certifierad yrkesutbildning med vårt på förhand skriftliga samtycke och om det anses nödvändigt av Den Försäkrades läkare.
Den maximala ersättningen för denna del är SEK 100 000.

4.3.5 Sängvårdskostnader
Om Den Försäkrade måste vara sängliggande efter kroppsskada under en period som överstiger sju (7) dagar och om läkare anser att övervakning från sjuksköterska behövs, denna får inte vara relaterad till Dig eller Den Försäkrade och ej familjemedlem till Den Försäkrade, ersätter Vi Den Försäkrade SEK 750 per vecka upp till maximalt 10 veckor.

Vi ersätter ej några anspråk där Den Försäkrade ordinerats sängliggande på ett vårdhem, återhämtningsanstalt, vilohem, ålderdomshem, mentalsjukhus, långvårdsinrättning eller behandlingshem för alkohol- eller drogberoende.

4.3.6 Transportkostnader
Vi ersätter Den Försäkrade för tillkommande transportkostnader som uppkommit i direkt anslutning till kroppsskadan och som bedöms nödvändiga av Den Försäkrades läkare. Vi ersätter enbart transportkostnader mellan bostaden och den ordinarie arbetsplatsen eller studieplatsen. Vi ersätter enbart den billigaste transportformen som finns till förfogande för Den Försäkrade och som är skälig givet Den Försäkrades rörlighet. Den maximala ersättningen för denna del är SEK 50 000.

4.3.7 Medlemskostnader
Om, till följd av kroppskada, Den Försäkrade ordineras av sin läkare att inte delta i träningsaktiviteter, så ersätter Vi för den återstående medlemsperioden, en pro rata summa på årskostnaden för gym-medlemskapet beräknad för perioden från det att kroppsskadan uppstod fram till slutet av den avtalstid som kroppsskadan uppstod i.
Den maximala ersättningen för denna del är SEK 3 000.

5. Begränsningar i försäkringen (allmänna undantag)

Vi ersätter inte kroppsskada eller invaliditet som direkt eller indirekt uppkommer genom:

5.1 Självmord eller självmordsförsök, avsiktlig självskada eller avsiktlig exponering för ovanlig fara (utom vid ett försök att rädda liv), eller Den Försäkrades brottsliga handling eller Försäkrad person som är påverkad av alkohol eller droger.

5.2 Psykisk sjukdom, ångestsyndrom, depression, emotionell störning eller stressrelaterade syndrom som en direkt följd av ett olycksfall som leder till kroppsskada.

5.3 Om Den Försäkrade ägnar sig åt eller deltar i någon sport/sporter annat än den sport/sporter som anges i försäkringsbrevet, dvs träning på gymanläggningen.

5.4 Deltagande som förare eller medföljande i någon form av race eller anordnad tävling, eller deltagande i riskfyllda sporter, sysselsättningar eller fritidsaktiviteter som inte godkänts av Försäkringsgivaren, eller deltagande i marina, militära eller flygvapenrelaterade tjänster eller verksamheter.

5.5 Krig.

5.6 Dödsfall, personskada, sjukdom, förlust, skada, kostnad eller utgift av något slag som direkt eller indirekt orsakas av, följer av eller sker i samband med någon form av terrorhandling, oavsett om någon annan än den försäkrade personen är orsak till skadan. Detta försäkringsvillkor omfattar inte heller dödsfall, personskada, sjukdom, förlust, skada, kostnad eller utgift av något slag som direkt eller indirekt orsakas av, följer av eller sker i samband med någon form av åtgärd som vidtas för att kontrollera, förebygga, stävja eller som på något annat sätt är relaterad till en terrorhandling.

5.7 Alla former av redan befintlig/t medicinskt tillstånd, handikapp eller sjukdom vid tidpunkten för Den Försäkrades kroppsskada.

5.8 Flygning, förutom ifall den försäkrade personen var passagerare på nationalitetsbetecknat flermotorigt luftfartyg i linje- eller chartertrafik.

5.9 Alla anspråk som uppstår på grund av orimlig underlåtenhet att söka läkarvård eller följa medicinska råd.

5.10 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) eller AIDS Related Complex (ARC) oavsett hur detta syndrom anförskaffats.

5.11 Kärnreaktion, radioaktiv strålning eller radioaktiv smitta.

5.12 Behandling av en sexuellt överförbar sjukdom, graviditet, förlossning, missfall, abort eller fertilitetsbehandling samt även medicinska operationer eller behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga, inklusive kosmetiska behandlingar och skönhetsoperationer.

5.13 Alla former av medicinska eller kirurgiska ingrepp på Den Försäkrade personen för en gradvis utvecklad försämring oavsett orsaken till denna försämring.

5.14 Sjukdom eller åkomma av något slag.

6. Villkor för skadeanmälan

6.1 Skriftlig anmälan görs till Försäkringsgivaren inom 60 dagar (eller så snart därefter som kan anses skäligt) från upptäckten av olycksfall som orsakat eller kan orsaka kroppsskada och därtill, om möjligt, ska Den Försäkrade så fort som möjligt söka läkarvård.

6.2 Skriftlig anmälan måste göras till Försäkringsgivaren så snart det är praktiskt möjligt om det rör sig om Den Försäkrades dödsfall som ett resultat av, eller påstått resultat av, ett olycksfall.

6.3 Inget försäkringsanspråk kommer att accepteras av Försäkringsgivaren förrän en komplett skadeanmälan inkommit tillsammans med tillfredsställande medicinskt intyg, intyg på ålder och sysselsättning, arbetsgivarintyg och andra kompletterande intyg som Försäkringsgivaren bedömer är skäliga och nödvändiga.

6.4 Om konsekvenserna av ett olycksfall förvärras på grund av något fysiskt handikapp som Den Försäkrade hade innan olycksfallet, kommer ersättningen från denna försäkring baseras på vad som vad som kan anses skäligt om skadan inte hade förvärrats.

6.5 Vid skadeanmälan, ska Du och Den Försäkrade vid förfrågan ge tillgång till alla läkarjournaler, tillhörande noteringar och korrespondens som avser skadan eller relaterade tidigare åkommor, med beaktande av lagbestämmelser avseende tillgång till läkarjournaler, åt läkare som utses av oss. Denna läkare ska också tillåtas, så ofta det anses nödvändigt, undersöka Den Försäkrade.

6.6 Efter godkänt skadeanspråk kommer Vi att betala ersättning när Den Försäkrades vård/behandling avslutats samt kvitto eller tillfredsställande intyg på vårdkostnader inkommit eller när Den Försäkrade återgått till arbete efter Tillfällig Total Invaliditet.

6.7 Under tiden för ett försäkringsanspråk måste Den Försäkrade fortsätta betala försäkringspremien (och eventuell skatt på denna) vid förfallodatumet såsom anges i försäkringsbrevet.

6.8 Ersättning kommer EJ att utgå för eventuella ytterligare skador som uppkommer under en period när ersättning för invaliditet redan utgår.

6.9 Ersättning kommer EJ att utgå om Den Försäkrade inte så snart som det är skäligt efter skada uppstått uppsöker läkare samt följer läkarens råd.

6.10 Ersättning kommer EJ att utgå för en period efter det att Den Försäkrade personen återgått till aktivitet på träningsanläggningen såvida det inte rör sig om ett nytt olycksfall som är orelaterat till det föregående.

6.11 Ersättning kommer EJ att utgå för den del av försäkringen som avser utebliven inkomst ifall ersättning från det offentliga välfärdssystemet eller andra ersättningar kan uppbringas.

6.12 Vi förbehåller oss rätten att, på Vår bekostnad, undersöka Den Försäkrade så ofta Vi anser nödvändigt under perioden ersättning utgår samt rätten att utföra en obduktion vid dödsfall såvida det inte är förbjudet enligt lag.

7. Uppsägning och ångerrätt

Försäkringen kan avslutas av Oss eller Den Försäkrade, oavsett anledning, skriftligen med 2 månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska skickas till senast kända adress och bekräfta att försäkringsskyddet ska upphöra 2 månader efter den skriftliga uppsägningen.
I det fall Vi säger upp försäkringen är Försäkringstagaren skyldig att underrätta alla berörda Försäkrade personer om uppsägningen. Vi kommer att återbetala den del av premien/erna som betalats in av Den Försäkrade i proportion till den del som återstår.

8. Skadeanmälan

Vid skadeanmälan enligt detta försäkringsvillkor sker anmälan så snart som möjligt genom att Du kontaktar Din försäkringsförmedlare:

Löwenthal Birger Försäkring AB
Norra Järnvägsgatan 12
352 30 Växjö
Tel: +46 (470) 74 95 90
E-post: epost@lbforsakring.se

Du måste alltid ange Din försäkrings referensnummer. Vänligen notera att om Du fått läkarbehandling måste Du bifoga läkarintyg som visar skadans natur. Alla omständigheter som kan antas ligga till grund för försäkringsanspråket enligt denna försäkring skall meddelas inom 60 dagar från det att skadan uppstod (eller så snart som kan anses skäligt).

9. Klagomål

Det är under alla omständigheter Vår avsikt att ge förstklassig service. Om Du vid något tillfälle anser att Våra tjänster inte når upp till den nivå Du förväntar dig, skickas krav och klagomål i första hand till försäkringsförmedlaren:

Löwenthal Birger Försäkring AB
Norra Järnvägsgatan 12
352 30 Växjö
Tel: +0470-74 95 90
E-post: epost@lbforsakring.se

Om Du inte är nöjd med hur försäkringsförmedlaren har hanterat Ditt klagomål kan Du kontakta Lloyd’s svenska representant:

Erik Börjesson
Sveavägen 20, 6 tr, 111 57 Stockholm
Tel: 08-545 255 41, Fax: 08-545 255 49
E-post: erik.borjesson@lloyds.com

Denne kan i sin tur komma att, utan att detta påverkar Dina lagliga rättigheter, vidarebefordra klagomålet till klagomålsavdelningen hos Lloyd’s i London.

Skulle Du därefter fortfarande inte vara nöjd med hanteringen av Ditt ärende, har Du rätt att vända Dig till:

The Financial Ombudsman Service in the UK:
South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, United Kingdom
Tel: +44 20 7964 0500, Fax: +44 20 7964 1001
E-post: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

eller
Allmäna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00, Fax: 08-508 860 01
E-post: arn@arn.se

eller
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00

Utan att detta påverkar Dina lagliga rättigheter.

10. Kompensation

Lloyd’s är medlem i the Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Denna organisation kommer att ersätta Dig för det fall någon av dess medlemmar avslutar sin verksamhet eller går i konkurs och därmed inte har möjlighet att tillmötesgå försäkringsanspråk. Den Försäkrade kan vara berättigad att erhålla kompensation från denna organisation om Vi inte kan fullfölja våra skyldigheter. Detta är beroroende av omständigheterna i försäkringsanspråket. De första GBP 2 000 av försäkringsanspråket garanteras i sin helhet. Därefter kommer 90% av det återstående försäkringsanspråket att garanteras. För obligatoriska typer av försäkringar garanteras 100% av försäkringsanspråket utan övre gräns.

11. Behandling av personuppgifter (PuL)

De personuppgifter som Vi eller tredje part samlar in i samband med Din försäkring är sådana som är nödvändiga för att hantera Din försäkring och de försäkringsanspråk Du kan komma att göra. Genom att teckna denna försäkring samtycker Du till att uppgifterna också kan användas för våra beslut angående Din försäkring och för att kunna ge Dig fullgod kundservice. Dina personuppgifter skyddas genom fullgoda organisatoriska rutiner och kommer inte under några förutsättningar säljas eller lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte. Enligt lag har Du rätt att en gång per år begära ut kopia på de personuppgifter Vi registrerat om Dig. Sådan begäran skall skriftligen göras till försäkringsförmedlarens adress enligt nedan. Den Försäkrade har också rätt att begära att eventuellt felaktiga uppgifter korrigeras samt rätt att ta tillbaka sitt samtycke. Enligt Personuppgiftslagen 1998:204 har Löwenthal Birger Försäkring AB vissa obligatoriska krav att lämna upplysningar. Det betyder att Löwenthal Birger Försäkring AB kan komma att lämna personuppgifter till statlig myndighet om sådan begär detta. Den som är ansvarig för hanteringen av Dina personuppgifter är

Löwenthal Birger Försäkring AB
Norra Järnvägsgatan 12
352 30 Växjö
Tel: 0470-74 95 90
E-post: epost@lbforsakring.se

12. Speciella undantag i försäkringen

Vi tillhandahåller inte försäkringsskydd, och förpliktigar Oss inte att lämna ersättning för ett försäkringsanspråk, om detta skulle utsätta Oss för sanktion, förbud eller förhinder under FN:s förordningar, handelssanktioner eller ekonomiska sanktioner eller är emot lagar och regleringar i EU, Storbritannien eller USA.

Gör anspråk på försäkringen

1. Medlemmen måste behandla sin skada hos en läkare.

2. Fyll i blanketten skadeanmälan och sänd in senast 60 dagar efter skadan.

3. Bifoga kvitton som styrker havda kostnader.

Sänd skadeanmälan till

Löwenthal Birger Försäkring AB
Norra Järnvägsgatan 12
352 31 Växjö

eller mejla på epost@lbforsakring.se

Personlig träning

Maximera dina resultat med en personlig tränare! Våra PT motiverar dig till en roligare och effektivare träning.

Personlig träning »

Bli medlem

Vad har du för mål? Med en mängd olika medlemskap hittar du enkelt rätt träningskort för dina behov och önskemål.

Våra medlemskap »
STC Magazine STC Magazine
Sidan laddar